خداوندا سپاس تو را به تعداد هر قطره باران که از ابتدا تا کنون نازل شده و به تعداد هر قطره که در آینده از آسمان نازل خواهد شد.خداوندا ، این بارش را فراوان و گوارا و بارانی سودمند و مناسب قرار بده.برکت را در اول و آخر آن و آنچه بر آن می روید و به وسیله آن رشد می کند ، قرار ده و آن را به سبب رحمت خود م
اسفند 11 چهارشنبه
مراسم ویژه شهادت حضرت زهرا
اسفند 23 دوشنبه
جشن ویژه نوروز باستانی
اسفند 25 چهارشنبه
برگزاری شورای آموزگاران
اطلاعیه های مهم فرشتگان آرشیو اطلاعات
مناسبت های رسمی کشور