روز جهانی کودک مبارک.
جشن عاطفه ها
مهر 15
برگزاری مراسم روز جهانی کودک
مهر 16
برگزاری جلسه آموزگاران اول و پنجم با اولیا
مهر 20
تولد دانش آموزان متولد مهر
مهر 22
اولین مجمع عمومی اولیا و مربیان
روز بزرگداشت حافظ
شعار سال 94
اردوی نیم روزی آموزشگاه در نظر دارد برنامه اردوی نیم روزی باغ خانواده ...
باز آمد بوی ماه مدرسه فرقی نمیکنه مدرسه ای باشی یا نه!معلم باشی یا محصل!خانه ...
متولدین مهر تولدتان مبارک
روز جهانی کودک گرامی باد.